Общи условия за ползване

Home > Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

Политика за поверителност

Лични данни (ЛД) е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци. Защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните ЛД е основно тяхно право, гарантирано от закона. Това право не е абсолютно.

Администраторите на сайта www.mariogavrilov.com са отговорни към поверителността на предоставената ни от вас или придобита от нас информация и ЛД. Правим необходимото да осигурим тяхната адекватна защита, съобразно с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018 г. Обработката на ЛД не води до дискриминация по никакъв признак.

Политиката за поверителност (ПП) е неразделна част от Общите условия за ползване на Уебсайта. Тя може периодично да се променя и актуализира, и актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашия Уебсайт, с датата на последната актуализация, отбелязана в началото на ПП. Уебсайтът използва “бисквитки” съгласно Правилата за “бисквитки” („cookies“), описани по-долу.

Контакт

Контактът в общия случай се осъществява чрез имейл адрес: zapazenamarka@gmail.com

Политика за поверителност

ПП пояснява редица въпроси, включително каква лична информация и данни събираме чрез нашия Уебсайт и целите, за които ги обработваме, както и на кого ги предоставяме. Практиките, описани в настоящата ПП, са приложими само за информация, която ни предоставяте чрез използването на нашия Уебсайт. Когато използвате Уебсайта, независимо дали само го посещавате, за да се запознаете с нашата дейност, пишете ни имейл или ни изпращате съобщение чрез попълване на контактна форма, вие споделяте информация, която може да съдържа ЛД.

Информацията, която събираме за вас

Информацията може да включва идентификационни данни, данни за контакт (имейл и телефонен номер), финансова информация и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните ви.

Уебсайтът ни събира информацията, която вашият браузър му изпраща, когато ни посещавате („системни данни”). Системните данни могат да включват: адрес на интернет протокола на вашия компютър (“IP” адрес), тип браузър, версия на браузъра, тип устройство, страниците на нашия Уебсайт, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, и други статистически данни.

Използваме услугата Google Analytics на Google Inc. (“Google”), посредством която се събира и обработва информация за действителното ви местоположение и друга техническа информация за вашето посещение на нашия Уебсайт. За тази цел използваме “бисквитките”, описани по-долу в настоящата Политика („Правила за “бисквитките”). За повече информация можете да видите Общите условия и Политиката за поверителност на Google.

Когато само посещавате нашата Страница, не е необходимо да разкривате лична информация.

Но има редица обстоятелства, при които се налага да ни предоставите ЛД:

 • Когато правите дарение;
 • Когато искате да издадем сертификат за дарение;
 • Когато участвате в проучване, анкета, изследване, дискусионен панел за целите на провеждането им и анализ на резултатите;
 • Във връзка с проверка на подадената от вас информация за удостоверяване на самоличността ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на Уебсайта;
 • Когато правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация в раздел на Уебсайта, който позволява това.

Както и други, във връзка с всеки един раздел на Уебсайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате свой профил в социални медийни платформи като LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram и други, за да използвате Уебсайта, ние имаме право да обработваме вашите ЛД, които вие сте направили достъпни на профила си.

За какви цели я използваме:

 • В отговор на вашите запитвания;
 • За обработване на вашите заявления/молби;
 • За персонализиране на комуникацията с вас;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;
 • За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;

На какво основание обработваме вашите ЛД:

 • Законово задължение – за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват;

Срок на съхранение на вашата информация

Ние съхраняваме ЛД за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон.

С кого споделяме вашите ЛД

Ангажираме се с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на ЛД на всички потребители на Уебсайта. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние не предаваме или разкриваме, както и не разрешаваме на никого извън администраторите на сайта, достъп до или използване на вашата лична информация. Ние можем да споделяме вашите данни с: (1) наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на нашия Уебсайт; (2) партньори в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; (3) на лица, предвидени в нормативен акт. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги. Ние си запазваме правото да разкрием личните ви данни и информация на компетентните органи в случаите и при условията, предвидени в закона.

www.mariogavrilov.com ще гарантира, че ЛД са адекватно защитени, като вмени на получаващата страна договорни задължения, които гарантират, че тази страна поддържа същото високо ниво на неприкосновеност и защита на данните, каквото се поддържа от нас.

Вашите права

Имате право да получите информация за това какви ЛД, свързани с вас, се обработват, кой е източникът на данните, за какви цели са били използвани, кои са третите страни, на които са предоставени. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни ЛД. Ако искането е очевидно неоснователно или прекомерно, особено поради повтарящия се характер,  може да откажем да предприеме действия по искането.

Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”)

Можете да поискате личните ви данни (ЛД) да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (1) ЛД вече не са необходими за целите, за които са събрани, (2) съгласието за обработка, върху което се основава обработването на ЛД, е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването, (3) обработването е незаконосъобразно, или (4) ЛД трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение. Това ваше право не е абсолютно и ние можем да не се съобразим с вашето искане, доколкото обработването е необходимо за други цели, вкл. когато обработването на вашите данни е необходимо за спазване на правно задължение, за изпълнението на задача от обществен интерес, за установяване, упражняване или защита на правни претенции и др.

Можете да се свържете с нас на посочения по-горе имейл, за да получите допълнителна информация относно изтриването на личните ви данни.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на вашите ЛД. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим, например, за да можем да изпълним законови изисквания или договорни задължения, поети към вас.

Право на ограничаване на обработването Можете да поискате обработването на ЛД да бъде ограничено, ако (1) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (2) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (3)  сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или (4) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на оттегляне на съгласие

Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на вашите ЛД за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието по конкретен повод не засяга законосъобразността на обработването на вашите ЛД на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данните

 В определени случаи имате право да получите вашите ЛД, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно. Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Право на жалба

 Ако считате, че обработването на вашите ЛД е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган. Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо към нас, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.

Ако искате да упражните правата си или да се свържете с нас за допълнителна информация

можете да ни изпратите искане на посочения по-горе имейл адрес.

ПРАВИЛА НА „БИСКВИТКИТЕ” („cookies“)

С цел да осигурим оптимално потребителско изживяване по време на престоя Ви на нашия Уебсайт използваме „бисквитки” (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Analytics, и Facebook Pixel, както е описано по-горе), за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Уебсайта ни, както и колко хора са ги посетили. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Уебсайта ни и позволяват вашите действия и предпочитания да бъдат запаметени за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта ни или преминавате от една страница към друга.

 • Нашият Уебсайт използва следните видове „бисквитки“:
 • Строго необходими – те правят работата на Уебсайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на Уебсайта. Нашият уебсайт не може да работи правилно без тези “бисквитки” и те се активират автоматично (т. е. преди да сте натиснали бутона „Разбрах“).
 • Функционални – те дават възможност на Уебсайта да запомня информация, която променя начина, по който той се държи или изглежда, като например езиковите ви предпочитания, и др. С отказа си от тези “бисквитки” е възможно да нямате достъп до пълната информация в Уебсайта.
 • Маркетингови – те се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове, като целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели-трети страни.
 • „Бисквитки“ от трети страни: Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Flickr, Storify и други могат да поставят „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвяне на статистики за достъпа. Наличието, броят и статусът на „бисквитките“ може да зависи от начина, по който използвате съответните платформи преди или по време на посещението си на Уебсайта. За повече информация, запознайте се с политиката на съответния уебсайт относно „бисквитките“ за социалните мрежи.